Sakramenty Święte - dokumenty


CHRZEST

 

- akt urodzenia dziecka (odpis),
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
Rodzice (a przynajmniej jedno z nich) zgłaszają się do kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka wydanym przez Urząd Stanu Cywilnego.
Ojcem lub matką chrzestną musi być katolik (katoliczka), którzy przyjęli sakrament bierzmowania i jeżeli są małżeństwem - zawarli sakramentalny związek małżeński.

Rodzice chrzestni są zobowiązani przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii mówiące o tym, że są wierzący i praktykujący.
Rodzice dziecka i chrzestni powinni skorzystać z sakramentu pojednania, aby w tak uroczystym dniu w pełni uczestniczyć we mszy świętej.

 

BIERZMOWANIE

 

- metryka chrztu,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
- w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 

 

I-sza KOMUNIA ŚWIĘTA

 

- metryka chrztu dziecka.

!!! Uwaga – Nie są potrzebne akty urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego. Prosimy
o sprawdzanie identyczności danych
w dokumentach cywilnych i kościelnych.
W przypadku niezgodności prosimy o jak najszybszy kontakt
w kancelarii parafialnej.

 

 

MAŁŻEŃSTWO

 

- aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu do ślubu kościelnego
z adnotacją
o Bierzmowaniu (pobrana z parafii Chrztu nie dawniej niż trzy miesiące przed złożeniem dokumentów),
- dowody osobiste,
- ostatnie świadectwo katechizacji,
- świadectwo bierzmowania,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
- zaświadczenie (pełna nazwa: Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa) z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Narzeczeni są zobowiązani:

- do uczestnictwa w Dniu Skupienia,

- do uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich,

- do wizyty w Poradni Życia Małżeńskiego.

 

Do kancelarii parafialnej należy się zgłosić najpóźniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu (datę ślubu można ustalić wcześniej), w celu spisania protokołu rozmów kanoniczno – duszpasterskich.
Spisania aktu małżeństwa należy dokonać w kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym zawarcie sakramentu.
Świadkowie muszą być pełnoletni.

 

 

POGRZEB KATOLICKI

 

- akt zgonu,
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala). Jeśli zmarły mieszkał poza parafią w czasie ostatnich 6 miesięcy – Informacja o zmarłym w związku z pogrzebem poza parafią (z parafii zamieszkania zmarłego).